Algemene voorwaarden De Rode Draad Coaching & Mediation

De Rode Draad Coaching & Mediation is opgericht door Yaltah Freijters gevestigd te Uden.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17.13.84.66.00

Wij zijn aangesloten bij VvAA, een beroepscollectief voor (para)medici.

Wij staan vermeld op https://www.sonneveltopleidingen.nl/coach-gezocht

 

1) Algemeen

De Rode Draad Coaching & Mediation richt zich op het coachen van kinderen en jongeren, het coachen van ouders en opvoeders en gezinnen alsmede het organiseren van cursussen, trainingen, lezingen en themabijeenkomsten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met De Rode Draad Coaching & Mediation en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2) Toepasselijkheid

Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) van de cliënt bezoekt de kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd.

 

3) Observatie en verslag

Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door De Rode Draad Coaching & Mediation opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

 

4) Coaching / begeleiding kinderen 

De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat, indien van toepassing de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt op coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De Rode Draad Coaching & Mediation kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

5) Vertrouwelijkheid

De Rode Draad Coaching & Mediation is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

 

6) Regels rond een afspraak voor kinderen

Tijdens een eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken.

 

7) Verhindering

Een afspraak die niet 24 uur van te voren wordt afgezegd wordt in rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon van De Rode Draad Coaching & Mediation niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

 

8) Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

De tarieven staan vermeld op de pagina “tarieven” van de website van De Rode Draad Coaching & Mediation (www.de-rodedraad.nl) of zijn op te vragen bij De Rode Draad Coaching & Mediation.

 

9) Tarieven

 Mogelijke tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. De Rode Draad Coaching & Mediation houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd. De ouders van de cliënt verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van De Rode Draad Coaching & Mediation.

 

10) Betalingsvoorwaarden

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt De Rode Draad Coaching & Mediation een betalingsherinnering. Indien de ouders van de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is De Rode Draad Coaching & Mediation gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van € 15,00 per nota, in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van De Rode Draad Coaching & Mediation, is De Rode Draad Coaching & Mediation genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening. Bij een betalingsachterstand is De Rode Draad Coaching & Mediation gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

De begeleiding en advies van De Rode Draad Coaching & Mediation is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. De Rode Draad Coaching & Mediation is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door De Rode Draad Coaching & Mediation, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Rode Draad Coaching & Mediation. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van De Rode Draad Coaching & Mediation.

 

11) Aansprakelijkheid

Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt De Rode Draad Coaching & Mediation aan altijd contact op te nemen met uw huisarts. Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NMI Reglement, te beslechten.